سس های کاسه ای

سس مایونز

حجم: 300 گرم

تعداد در شیرینگ: 6

جنس: پت

سس پیتزا

1 8

پیتزا

حجم: 300 گرم

تعداد در شیرینگ: 6

جنس: پت

سس سیر و کره

حجم: 300 گرم

تعداد در شیرینگ: 6

جنس: پت